دوشنبه 3 آذر 1393 Monday 24 November 2014 1 صفر 1436
بازار مظفریه تبریز
ترمیم فرش در بازار تبریز
تبریز
عمارت ساعت تبریز
عمارت ساعت تبریز
عمارت ائل گلی واقع در پارک ائل گلی
بازار تبریز
تابلو فرش تبریز
عمارت ساعت تبریز
تبریز
مقبرة الشعرای تبریز
مسجد کبود تبریز
قاری گورپوسی
مسجد کبود تبریز
دانشگاه هنرتبریز (کارخانه چرم سابق)