بازید 38 درصد حقوق شامل حال کادم بازنشستگان می‌شود؟

حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کاری درباره تاخیر در ابلاغ حق مسکن 650 هزار تومانی کارگران و احتمال اصلاح یا تایید آن اظهار کرد: میزان حق مسکن کارگران مبلغ بالایی نبوده و از ابتدا دولت نسبت به آن حساس نبود ، اما اعتقاد بر این است که 100 1،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000 از این تعداد 550،000،000 Tomans کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: معتقدم پس از اعلام مغایرت وضعیت حقوقی دولت با حقوق مسکن شورای عالی کار توسط نمایندگان مجلس، بحث تغییر حق مسکن کارگران یا کاهش آن به ۵۵۰ مطرح شد. هزار تومان لغو شده و همچنین دولت نیز همین اقدام را برای افزایش مستمری ها پذیرفت و اعلام کرد، در خصوص حق مسکن کارگران نیز باید به همان مبلغ 650 هزار تومان تامین شود اما ستاد دبیرخانه دولت این موضوع را پیگیری کند. .

İn karşenas hözze kar zaht kerd: در دراسوبه مسوبه حق حق، باید روسمبه از سوی دولت روست غیرد تا آز سوی دولت شود تا سوبه از سوید آن شود و سوبه به مزیرتی بکر برگد و از ترایک مسوبه به هسمانیان از ترایک مسوبه شود. سبوهیان شود از سوی دولت آن شود.

حاج اسماعیلی گفت: جلسات دولت هفته ای دو بار برگزار می شود و این هفته فرصت خوبی است تا دولت حق مسکن را به صورت رسمی اعلام کند تا در شهریورماه که قرار است با افزایش مستمری بازنشستگان موافقت شود کارگران. قادر خواهد بود به طور کامل از حق مسکن برخوردار شود

وی در عین حال به افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: افزایش 38 درصدی حقوق تمامی کارکنان بازنشسته سایر رده ها تحت پوشش تامین اجتماعی و مبلغ اضافه 515 هزار نفر خواهد بود. تومان به آنها پرداخت می شود و سازمان تامین اجتماعی بر این اساس احکام خود را از اول سال سادر کند کند.

این کارشناس حوزه کاری تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی پیش از این بر اساس اعلام دولت 10 درصد اضافه بر مبلغ 650 هزار تومان افزایش حقوق داد اما اکنون علاوه بر ابلاغیه 38 درصد افزایش یافته است. از دکتر 515 هزار تومان از شهریور ماه بری تمام بازنشستگان سایر تیمن تمینی کے کے

حاج اسماعیلی گفت: مستمری بگیران سایر رده ها کسانی هستند که بیش از حداقل مستمری دریافت می کنند و حدود 800 تا 850 هزار نفر هستند که تحت عنوان سایر رده ها افزایش دستمزد 38 درصد به اضافه 515 هزار تومان و مستمری بگیران نیز شامل می شود. کسانی که حداقل دستمزد دریافت می کنند دریافتند که حداقل حقوق بازنشستگی قبلاً 57 درصد از شورای عالی کار افزایش یافته است.

وی در خصوص گروه بازنشستگانی که 10 درصد افزایش حقوق و مستمری به اضافه 650 هزار تومان دریافت کردند، نیز گفت: این گروه از کارگران بازنشسته 38 درصد علاوه بر 515 هزار تومان برای ماه های گذشته و از محل اعتبارات دریافتی دریافت کردند. اول فروردین دوزوت وائر کرد و از وال شهریور ماه هم حقام حقوق آن ها بر 38 برستان به 515 هزار تومان به 515 هزار تومان برا سادر شد.

Izaiah Harrison

سازمان دهنده کل مبشر موسیقی شیطانی. گیک قهوه. خالق برنده جایزه متعصب الکل مزاحم عمومی

تماس با ما