شهر کوچی به علت مجاورت با دریا و نزدیکی به خط استوا درای آب و هوای بسیار مرطوبی است . نام این شهر در کتیبه داریوش نیز ذکر شده است

تماس با ما