با کسی ازدواج دارم b2مصرف میکنم سه روزه ترک کردم چند روز دیگه باید بگذره مشخص نباشه. 2 تمرینات ورزشی انجام نمی دانند و بسیار کمتر تمایل به استفاده از

تماس با ما