بنابراین، این نمونه دیگری از افکار واهی معترضان مالیاتی است که ناامید از یافتن راهکارهای فنی برای رفع بدهی های مالیاتی خود هستند. پس از ثبت اعتراض، CRA ملزم به

شما به چیزی بیش از نکات اساسی حسابداری و مالیاتی نیاز دارید که توسط تهیه کنندگان اظهارنامه مالیاتی پرداخت شده ارائه شده است. برای شروع فرآیند ارزیابی، مجبور به ارائه

تماس با ما